Miasto Piła z nową energią!

W grudniu 2021 roku została podpisana umowa nr 8/2021/RL pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Piła na finasowanie projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach Programu „Rozwój lokalny”, na podstawie której miasto otrzyma ponad 15 milionów złotych wsparcia z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu. W ramach Programu Spółka GWDA jest Partnerem w Projekcie pn. „Centrum Edukacji Lotnicznej: elementy badawczo-edukacyjne- Realizacja międzynarodowych misji kosmicznych, w tym obsługa obiektu.”

In December 2021, an agreement No. 8/2021 / RL was signed between the Ministry of Funds and Regional Policy and the Piła Commune for the financing of the project "City of Pila with new energy!" under the "Local Development" Program, on the basis of which the city will receive over PLN 15 million of support from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 for the implementation of the project. As part of the Program, the GWDA Company is a Partner in the Project entitled "Aviation Education Center: research and educational elements - Implementation of international space missions, including facility maintenance".